Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem tego Sklepu przez: Arkadiusz Rawski, Siesławice 3F,  28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551791526.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: twojepeptydy.pl
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej, o której mowa w ust. Powyżej, przy czym w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznania się z jego treścią, jak również jego utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku danych.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się
  do ich przestrzegania.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarek internetowych :
  1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  2. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  3. Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  4. Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  5. Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  6. Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Arkadiusz Rawski, Siesławice 3F,  28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551791526 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 2 Słownik pojęć

 1. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia (pisane wielką literą) oznaczają:
  a) Dzień roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) Formularz zamówienia – interaktywny formularz (udostępniony na stronie internetowej Sklepu), umożliwiający złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym.
  c) Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
  d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  e) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  f) Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym oraz dane dotyczące wpłat.
  g) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Towary wybrane przez Kupującego do zakupu, dający możliwość ustalenia i modyfikacji zawartości Zamówienia, w szczególności ilości Towarów. 
  h) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  i) Regulamin – niniejszy dokument (będący Regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego.
  j) Serwis internetowy – zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w Internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW.
  k) Sklep internetowy/Sklep – Serwis internetowy dostępny pod adresem twojepeptydy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
  l) Sprzedający – Joanna Rawska.
  m) Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie sprzedaży Sklepu internetowego.
  n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu internetowego za pomocą którego prowadzony jest Sklep internetowy mająca na celu nabycie przez Klienta własności Towarów za zapłatą ceny.
  o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
  p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  q) Użytkownik –  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
  r) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego.

§ 3 Zasady rejestracji Konta w Sklepie internetowym

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy Użytkownika.
 2. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):
  a) Regulaminu
  b) Polityki Prywatności,
  c) Oświadczeń o:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień
 • zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków.
 1. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. c) Regulaminu Użytkownik może być poproszony o zaznaczenie innego rodzaju oświadczeń (w tym zgód), które jednak nie będą miały charakteru obowiązkowego tj. wymaganego dla prawidłowej rejestracji Konta.
 2. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na jeden z adresów podanych w §14 Regulaminu. Sprzedający usunie dane Użytkownika niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego żądania od Użytkownika, chyba że dalsze przetwarzanie danych Użytkownika jest uzasadnione zgodnie z zapisami zawartymi w §13 ust. 3 Regulaminu.
 3. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie i dokonać transakcji zmierzającej do zakupu Towarów w Sklepie internetowym.

§ 4 Szczegółowe zasady sprzedaży Towarów

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy na stronie internetowej Sprzedającego (twojepeptydy.pl), przy czym przy wykorzystaniu Formularza zamówienia, dokonać wyboru Towarów, a następnie podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego złożyć wiążące Zamówienie.
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku ,,potwierdź zamówienie’’ Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także rezygnacji z zakupu znajdujących się w Koszyku Towarów.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” albo innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 4. W celu złożenia i wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (w tym danych adresowych do wysyłki Towaru) oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia z wyszczególnieniem wybranych Towarów i ich cen.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem przesłania Klientowi potwierdzenia Zamówienia o którym mowa w ust. 6.
 7. Zamówiony Towar wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta jego pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez Sprzedającego.
 8. Koszty i forma dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia przez Klienta (poprzez wybór spośród sposobów podanych na stronie www Sklepu internetowego). Dostawa Towaru dokonywana będzie za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A.
 9. Towar będzie dostarczany do miejsc wskazanych przez Klienta a znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 10. Termin realizacji dostawy wynosił będzie od 1 dnia do 7 dni roboczych począwszy od dnia następującego po otrzymania od Klienta zapłaty ceny za Towar. W przypadku niedotrzymania wiążącego terminu dostawy Sprzedający zwróci Klientowi koszty wysyłki.
 11. Sklep internetowy gwarantuje dostępność oferowanych do sprzedaży Towarów.

§ 5 Cena i metody płatności

 1. Obowiązującą ceną Towaru jest jego cena podana na chwilę składania Zamówienia. Ceny te mają charakter cen końcowych, co znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz koszty dostawy Towaru. 
 3. Klient dokonuje wyboru (spośród sposobów podanych na stronie www Sklepu internetowego) sposobu płatności ceny za zamówiony Towar. 
 4. Klient ma możliwość opłacenia Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  • Przelewem na podany na stronie www Sklepu internetowego numer rachunku bankowego Sprzedającego,
  • Płatnością elektroniczną wskazaną na stronie www Sklepu internetowego.
 5. Środki należne za złożone Zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku wpływu należności w tym terminie Zamówienie zostanie anulowane, zaś Umowa sprzedaży Towaru uważana będzie za niezawartą (o czym Sprzedający niezwłocznie, tj. w ciągu kolejnych 2 dni roboczych, zawiadomi Klienta).  
 6. Każda Umowa Sprzedaży udokumentowana zostanie dowodem zakupu (paragonem). Na wyraźne życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT.
 7. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako Przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość braku udostępnienia niektórych metod płatności lub wskazania innych metod płatności.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Z uwagi na fakt, że w ramach Sklepu internetowego Klient, będący Konsumentem, zawiera ze Sprzedającym „umowę na odległość” w rozumieniu art. 2 pkt. 1) Ustawy o prawach konsumenta, w dalszej treści niniejszego Regulaminu zawarte są informacje dotyczące możliwości odstąpienia przez Klienta od takiej Umowy.
 2. Klient będący Konsumentem, który w ramach Sklepu internetowego zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość (zwanej również dalej: „Umową”) może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może on przy tym posłużyć się załączonym formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (przy czym skorzystanie z tego formularza w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe).
 4. Termin wykonania prawa odstąpienia od umowy (tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej) wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie Towaru zakupionego w Sklepie internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać do Sprzedającego pocztą konwencjonalną (dla celów dowodowych Sprzedający zaleca wysłanie przesyłki rejestrowanej, tzw. „list polecony”), pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (tj. e-mailem na adres wskazany w §14 niniejszego Regulaminu pn. „Dane kontaktowe”).
 5. Klient odstępujący od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze zwracany towar. Do zachowania w/wym. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Siesławice 3F,  28-100 Busko-Zdrój.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7 poniżej, jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich otrzymanych od niego płatności, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych w wyniku wybrania przez Klienta innej formy dostawy niż proponowana przez Sprzedającego najtańsza standardowa forma dostawy) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wpłynęło do Sprzedającego oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności Sprzedający wykorzystuje ten sam środek płatności, który został zastosowany przez Klienta do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że dokonano z Klientem odrębnych wyraźnych uzgodnień.
 7. Jeżeli Towar, w wyniku dokonanego odstąpienia od Umowy, ma zostać odesłany przez Klienta, wówczas Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania tego Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (dokonywanego pocztą konwencjonalną) ponosi Klient. Jeżeli Towar rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konwencjonalną przez Klienta, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania Klienta w chwili zawarcia Umowy, wówczas odbioru takiego Towaru dokona Sprzedający na swój koszt, chyba, że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na odesłanie takiego Towaru w sposób inny niż pocztą konwencjonalną i za zwrotem poniesionych z tego tytułu kosztów przez Sprzedającego (wówczas zwrotu takich kosztów Sprzedający dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, przy czym pod warunkiem udokumentowania przez Klienta faktu poniesienia tychże kosztów).
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.

§ 7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi nieposiadającemu statusu Konsumenta. Takiemu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wzajemnej uregulowane we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zgłaszanie braków dostarczonych Towarów

 1. Gdy zakupiony przez Klienta Towar został mu dostarczony w stanie niekompletnym, uszkodzonym, z brakami ilościowymi, bądź też w inny sposób odbiega od jego opisu zawartego na stronie www Sklepu internetowego, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od odbioru przesyłki, zawiadomić Sprzedającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (na właściwy adres podany w §14 niniejszego Regulaminu) – dalej: „Zgłoszenie”. Klient powinien wskazać braki Towaru oraz podać swoje żądania w tym zakresie. Zleca się dołączenie do w/wym. Zgłoszenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan dostarczonego Towaru.
 2. Jeśli okaże się, że dla należytego rozpatrzenia Zgłoszenia konieczne jest dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego podany w §14 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający rozpatrzy Zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a przypadkach wskazanych w ust. 2 – od dnia otrzymania Towaru.
  W tym też terminie Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie i terminie uczynienia zadość jego żądaniom. Uczynienie zadość żądaniom Klienta zostanie dokonane przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, tj. co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Klienta o uznaniu jego Zgłoszenia za uzasadnione lub w innym odpowiednim terminie uzgodnionym przez Sprzedającego z Klientem.
 4. Uznając Zgłoszenie za uzasadnione Sprzedający może dostarczyć Klientowi nowy kompletny Towar albo ustalić z Klientem obniżenie ceny za Towar o wartość stwierdzonych wad/braków Towaru.
 5. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie Zgłoszenia zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku tego adresu na znany Sprzedającemu adres zamieszkania Klienta lub inny adres korespondencyjny Klienta.
 6. Powyższe zapisy nie wyłączają, ani nie ograniczają praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego wynikających z właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności regulujących odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych.

§ 9 Rękojmia oraz gwarancja jakości Towarów

 1. Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym (tj. wynikającą z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego).
 2. Wady zakupionych Towarów w ramach rękojmi Klient powinien zgłosić niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (e-mail) na właściwy adres podany w §14 niniejszego Regulaminu (dalej zgłoszenie wady Towaru zwane będzie: „Reklamacją”). 
 3. Jeśli okaże się, że dla należytego rozpatrzenia Reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego podany w §14 niniejszego Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni od uzyskania przez Sprzedającego informacji w sposób określony w ust. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 termin ten liczony jest od dnia dostarczenia Towaru do Sprzedającego.
 5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 6. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie Reklamacji zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku tego adresu na znany Sprzedającemu adres zamieszkania Klienta lub inny adres korespondencyjny Klienta.
 7. Towary zakupione w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do przesyłki. Sprzedający nie udziela odrębnej gwarancji jakości na zakupiony w Sklepie internetowym Towar.
 8. Wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do zakupionych Towarów mogą być realizowane zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta.
 9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące wad Towarów powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do producenta Towaru, przy czym, zgodnie z warunkami gwarancji jakości udzielanej przez producenta.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klient wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Klient może, według swojego wyboru, korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi albo gwarancji jakości.

§ 10 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym bez uszczerbku dla właściwych przepisów prawa polskiego.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www, za pomocą której prowadzony jest Sklep internetowy. Każdorazowo Zmiana Regulaminu wchodzić będzie w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Ponadto Sprzedający poinformuje Klienta (posiadającego Konto) o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu a wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. Do transakcji Sprzedaży Towarów dokonanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosowany będzie Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia na Towar.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy Przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 13 Dane kontaktowe Sprzedającego

 1. Kontakt ze Sprzedającym we wszelkich sprawach objętych niniejszym Regulaminem, w tym w kwestiach związanych z danymi osobowymi Użytkowników przetwarzanymi przez Sprzedającego, możliwy jest:

  • pod adresem siedziby: Siesławice 3F,  28-100 Busko-Zdrój
  • pod adresem e-mail: twojepeptydy@gmail.com
  • pod numerem telefonu: +48 508 295 283